Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 12 september 2022

> View the terms and conditions in English here 🇺🇸

Deze pagina bevat enkele termen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat u precies weet wat er aan de hand is op onze website en waar u aan toe bent.

Artikel 1: Algemeene informatie

De rechtsverhouding die ontstaat tussen Dadema Marketing, rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: NL66KNAB0415745470). Dadema Marketing is actief en legaal vertegenwoordigd in de volgende landen met BTW-nummers: Frankrijk (FR43909385551), Duitsland (DE353216945), Italië (IT03980760049) en Spanje (ESN0111017J). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Dadema Marketing nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Dadema Marketing stelt in sommige gevallen een unieke offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde diensten en bijhorende prijzen op aanvraag van de klant. Deze offertes zijn opgesteld met prijsberekeningen die indicatief zijn tenzij er nadrukkelijk staat dat het om een vaste prijs gaat die is afgesproken tussen Dadema Marketing en de klant. De offertes die opgemaakt zijn, zijn uitsluitend geldig voor de perso(o)n(en) aan wie deze gericht is.

Deze offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) maanden vanaf het moment van de verzending. Deze zijn vrijblijvend en gelden niet al opdrachtbevestiging. De klant kan geen rechten ontlenen uit de opmaak van deze prijs indicatie.

Indien een klant via het Stripe-portaal een abonnement voor een dienst heeft afgesloten wordt er geen offerte opgemaakt. Het achterlaten van de betaalgegevens en het instemmen met het maandelijkse incasso gelden als een overeenkomtbevestiging. De klant ontvangt een 7 daagse GRATIS proefperiode, waarin zij het abonnement te alle tijden kunnen stopzetten. Is de klant niet in staat om binnen de eerste 7 dagen de proefperiode te stoppen, wordt de eerste maand in rekening gebracht. De klant kan het abonnement dan stopzetten voor de volgende maand.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

Op het moment dat de klant het voorstel aanvaart zal er in de meeste gevallen een opdrachtbevestiging verstuurd worden. Deze bevestiging moet ondertekend worden door de klant. Hierin zullen de daadwerkelijke prijzen en diensten staan die geleverd gaan worden. Ook mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen moeten door de klant bevestigd worden met een handtekening. Bij abonnementen geldt dit artikel niet. De overeenkomst gaat in na het aangaan van het abonnement zonder voorstel of bevestiging. Hierna start Dadema Marketing het project op.

De klant heeft enkel de mogelijkheid om de ondertekende bevestiging te herroepen indien er een schadelijk incident heeft plaatsgevonden. Echter zal de klant vastzitten aan de oorspronkelijke betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 4: Voorschotten

Zodra de klant de opdrachtbevestiging aanvaart en ondertekend heeft, wordt er om een voorschot gevraagd van 50% (vijftig procent) van de totaalsom. Dit voorschot dient binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen betaal te worden, tenzij anders voorgesteld door Dadema Marketing. Indien de klant, na akkoord en ondertekening van de opdrachtbevestiging, deze bevestiging herroept, wijzigt of afziet, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de betaalde voorschotten.

Artikel 5: Opleveringstermijn

De voorgestelde termijnen voor oplevering hebben een indicatief karakter. Dadema Marketing gaat ten alle tijden voor kwaliteit en heeft het recht om de oplevering met maximaal 10 (tien) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Dadema Marketing houdt zich eraan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, maximaal 2 werkdagen van tevoren.

Artikel 6: Uitvoering

Dadema Marketing zal volgens oorspronkelijke opdracht of offerte de uitvoering in alle vrijheid mogen uitvoeren. Hierbij hebben zij het recht om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit noodzakelijk achten voor een goede uitvoering van de opdracht. Dadema Marketing heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen.

De klant dient zich eraan te houden om alle noodzakelijke medewerkingshandelingen uit te voeren die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. De klant wordt verwacht om in ieder geval (maar niet gelimiteerd) de volgende informatie aan Dadema Marketing te verstrekken: noodzakelijke gegevens, paswoorden, gebruikersnamen, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van eventuele vragen is noodzakelijk. De klant aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de door Dadema Marketing voorgestelde opleveringstermijn en de daarbijbehorende kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking vanuit de klant zijn volledig voor zijn rekening. Dit wordt als meerwerk gezien.

Indien nodig, kan de uitwerking van een opdracht worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het individueel opgesteld tijdskader. De uitvoering van een op een eerdere opdracht volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke (of als bijlage in een email) goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. De communicatie tussen Dadema Marketing en de klant moet in deze gevallen ten alle tijden goed verlopen. Mocht de klant niet instaat zijn tijdig te reageren, zal dit als meerwerk worden gezien.

Artikel 7: Oplevering en garantie

Op het moment dat de opdracht is afgewerkt, gaat Dadema Marketing over tot de definitieve oplevering. Deze oplevering zal bestaan uit een overdracht van de ontwikkelde producten gepaard met duidelijke communicatie. Er worden geen garanties gegeven als het gat om resultaten. Elk product, dienst, website en aanbieding is ander. Wij kunnen niet garant staan voor een bepaalde ROAS of doelstelling. Alle doelen zijn slechts een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “website” bevatten een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

De klant aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden tot de finale factuur in zijn geheel voldaan is. Dit betekent dat een website project niet online wordt gezet voordat de klant het volledige saldo heeft betaald.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “campagnes” bevatten een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “analyse” bevatten een garantieperiode van 7 (zeven) dagen. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “blogs” bevatten een garantieperiode van 5 (vijf) dagen. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Indien de opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “lange termijn”, zoals beheren van diensten, zal de garantietijd lopen tot 1 (één) kalendermaand na stopzetting van het project. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn. Voor een lange termijn samenwerking kan een speciale prijs gevraagd worden. De klant krijgt in dit geval een korting op het originele bedrag. Indien de klant vroegtijdig de samenwerking wilt stopzetten, moet deze voor de resterende maanden de helft van de totaalsom voldoen.

Dadema Marketing kan zich te allen tijde terugtrekken uit het samenwerkingsverband indien de klant niet coöperatief genoeg is om het project af te ronden. De klant zal vervolgens een eind nota ontvangen die binnen 1 (één) kalendermaand voldaan moet worden.

Artikel 8: Wijzigingen aan de bevestiging

Wijzigingen aan de bevestiging, zoals onder andere (maar niet limitatief) het termijn, zijn enkel geldig indien de klant en Dadema Marketing hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen mogelijk invloed kunnen hebben op de afgesproken prijs en opleveringstermijn. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant. Echter heeft Dadema Marketing het recht om wijziging aan te brengen in de factuur zoals (maar niet gelimiteerd) meerwerk.

Artikel 9: Prijzen & Tarieven

De gehanteerde prijzen en tarieven zijn telkens exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders vermeld. Alle prijzen die getoond worden omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven door Dadema Marketing.

Dadema Marketing heeft het recht om tijdens een lange dienstverlening verband elke 6 (zes) maanden de tarieven en prijzen te wijzigen. Hiervan wordt de klant uiteraard op de hoogte gesteld. Vervolgens heeft de klant 30 (dertig) dagen na de verzending van het document met de inlichting over de nieuwe prijzen en tarieven, door middel van en ondertekend formulier, het recht om af te zien van de overeenkomst. Indien de klant geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen achten wij deze akkoord te zijn gegaan met de nieuwe tarieven en prijzen.

Indien het gaat om een dienstverband langer dan 1 (één) jaar, heeft Dadema Marketing het recht om elk jaar de prijzen en tarieven per jaar opnieuw te indexeren en waar nodig te wijzigen. De klant heeft daarna 30 (dertig) dagen na de verzending van het document met de inlichting over de nieuwe prijzen en tarieven de tijd om af te zien van de overeenkomst. Indien de klant geen dergelijk bezwaar tekent achten wij deze akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.

De maandelijkse agency-fees die aan Dadema Marketing worden betaald voor het beheren van de advertentiecampagnes en andere activa kunnen per maand verschillend zijn. De bedragen in het voorstel zijn de juiste bedragen en na het ondertekenen van een geldig voorstel, de genoemde prijzen zijn definitief. Elke klant die het beheer van de advertentiecampagnes heeft uitbesteed aan Dadema Marketing moet een bijkomende fee betalen indien de totale advertentie kosten van alle platformen gecombineerd meer dan €5.000 (vijfduizend euro) is. Vanaf dat bedrag wordt er elke maand 15% van de totale advertentiekosten in rekening gebracht en dit bedrag wordt automatisch afgeschreven samen met de normale management fees door middel van een automatisch incasso.

Artikel 10: Facturen en betalingstermijnen

De klant dient alle ontvangen facturen binnen 30 (dertig) kalenderdagen te betalen geteld vanaf de facturatiedatum. Indien de klant niet in staat is om het verschuldigde bedrag binnen het gestelde termijn, en dus voor de vervaldatum, te betalen, zal er een rentepercentage bij het openstaande saldo gerekend worden van het totale factuurbedrag. Dit percentage staat voor 2022 vastgesteld op 2,5%. Na het verstrijken van het eerste termijn zal er opnieuw een factuur opgemaakt worden met een termijn van opnieuw 30 (dertig) kalenderdagen, hierbij zit 2,5% rente van het eerste factuurbedrag.

Bij gebrek aan betalen op de vervaldatum van de tweede factuur, zal Dadema Marketing een schriftelijke ingebrekestelling overmaken aan de klant, dit gaat per mail of per post. Zodra Dadema Marketing een eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het tweede factuurbedrag, met een minimum van €250. Eventuele projecten worden geschorst tot de klant het gehele openstaande saldo heeft voldaan.

Indien de klant niet in staat is om het openstaande saldo te voldoen, zal er een afrondingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Hierbij verklaart Dadema Marketing geen diensten te gaan leveren aan de klant. De klant heeft na versturing van dit document weer 30 (dertig) kalenderdagen de tijd om het openstaande saldo te voldoen (Dit bedrag is het eerste factuurbedrag + 2,5% rente + 10% rente (minimaal €250). Mocht er nog steeds geen betaling worden ontvangen, zal Dadema Marketing de zaak verder overdragen aan de advocaat.

Indien de klant gekozen heeft voor het maandelijkse abonnement, Dadema Marketing is gerechtigd om elke maand het overeengekomen maandbedrag te incasseren middels automatisch incasso dat loopt via betaalprovider Stripe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Dadema Marketing zal exclusief eigendom behouden over alle geleverde producten tot het moment dat de klant het gehele openstaande bedrag heeft betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als projecten die klaar zijn. De klant dient derden te wijzen op dit eigendomsvoorbehoud en hierbij gevraagd geen rechten te ontlenen aan de producten gecreëerd door Dadema Marketing tot het volledige saldo is voldaan.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Wanneer de klant het volledige bedrag van de overeengekomen prijs heeft betaald, zal deze alle intellectuele eigendomsrechten van de gecreëerde producten door Dadema Marketing ontvangen.

De hierboven genoemde overdracht heeft echter geen betrekking op concepten, specifieke vaardigheden, technieken, voorgeprogrammeerde routines ect. Bovendien kan Dadema Marketing geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet in haar bezit zijn. Open source-software is daarvan een voorbeeld. De eigendomsrechten die de klant ontvangt blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

Indien de klant de producten/materialen die door Dadema Marketing zijn geleverd en die buiten de afgesproken doeleinden of bestemmingen worden gebruikt, zullen als ongeautoriseerd gebruik worden beschouwd en hierbij zal een aparte factuur opgemaakt worden met een toeslag van 50% op het basistarief. De klant is daarnaast ook verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Alle media die de klant aanlevert aan Dadema Marketing mogen geen intellectuele eigendommen bevatten van derden, tenzij deze ook rechten aan ons hebben verleend. De klant is verantwoordelijk voor inbreuk op het intellectuele eigendom recht van de media die aangeleverd is door henzelf. Dadema Marketing verkrijgt van de klant alle rechten om de door hen aangeleverde media te gebruiken. Hierbij geeft de klant automatisch Dadema Marketing het recht om hun intellectuele eigendommen te gebruiken om het project uit te kunnen voeren.

De klant gaat ermee akkoord dat Dadema Marketing te allen tijden een verwijzing kan maken naar de handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij anders afgesproken.

Artikel 13: Overige kosten

De klant zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor (onder anderen en niet gelimiteerd) de aanschaf van eventuele domeinnamen, hosting pakketten, website pakketten en andere producten of diensten die nodig zijn bij het uitvoeren van het project. Deze bedragen zullen in de project bevestiging en factuur verwerkt worden zodat de klant op de hoogte is.

De klant moet Dadema Marketing te allen tijde op de hoogte stellen van eventueel misbruik van vertrouwelijke gegevens zoals (maar niet gelimiteerd) gebruikersnamen en wachtwoorden.

Dadema Internet Agency zal een verbindende rol spelen tussen het bedrijf dat de domeinnaam zal leveren en de klant. De klant of een derden kan Dadema Marketing nooit aansprakelijk stellen indien er een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt. De klant zal daarnaast verantwoordelijk zijn voor de kosten van de verlenging van producten/diensten van derden, tenzij anders afgesproken. De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend op de factuur. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 14: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Dadema Marketing en de klant kan van zowel bepaald als van onbepaalde duur zijn. In de overeenkomst zal staan hoe lang het duurt om een bepaalde service uit te voeren. De klant dient akkoord te gaan met de voorgestelde duur van van het project, dit zal automatisch gaan nadat de klant de bevestiging heeft ondertekend.

Deze eerste maand wordt bij langdurige samenwerkingen ook wel ‘de proef maand’ genoemd. Het is voor de klant en Dadema Marketing een periode om te kijken of de samenwerking goed verloopt. De klant heeft na deze maand het recht om de samenwerkingsperiode te verlengen, te verkorten of stop te zetten.

In het geval dat een overeenkomst van bepaalde duur bijna afloopt, zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij anders overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen tot 2 (twee) maanden voor het aflopen van de overeengekomen periode. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekende brief of ondertekende bijlage in een e-mail. Mondelinge opzegging of opzegging aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel zoals (maar niet gelimiteerd) Facebook Messenger, WhatsApp of Twitter worden als ongeldig beschouwd.

Dadema Marketing heeft ten alle tijden het recht om de onbepaalde overeenkomst stop te zetten als de klant niet instaat is voldoende medewerking te bieden die nodig is om het project uit te voeren. Daarnaast mag Dadema Marketing een overeenkomst van onbepaalde tijd stopzetten als zij hiervoor een geldige reden heeft zoals (maar niet gelimiteerd) stopzetting van de service, problemen met de servicer, problemen met de programma’s waarmee gewerkt wordt ect. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien de klant niet in staat is de betaling op tijd en binnen de overeengekomen termijn te betalen zullen overeenkomsten van onbepaalde tijd tijdelijk stopgezet worden tot het saldo is voldaan. Mocht de betaling uitblijven zal artikel 10 gelden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Dadema Marketing is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). Dadema Marketing is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze eigen tekortkomingen. Daarnaast is Dadema Marketing ook niet aansprakelijk voor dergelijke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is Dadema Marketing gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te schorsen, en dit voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan dat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis mag worden geschorst.

Dadema Marketing kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade veroorzaakte feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Daarnaast is het niet mogelijk Dadema Marketing aansprakelijk te stellen voor foutieve zinnen of begrippen genoemd in deze voorwaarden, het zijn ook maar mensen.

Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Dadema Marketing hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling, via brief of bijlage van een e-mail, waarin hij de tekortkoming gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft Dadema Marketing de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen. Daarnaast achten wij de klant alle nodige maatregelen te nemen om Dadema Marketing te vrijwaren van de schade die zij hierdoor kan oplopen.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid

Dadema Marketing bevestigd dat alle vertrouwelijke informatie die zijn over de klant beschikken ten alle tijden vertrouwelijk blijven. Onder vertrouwelijke informatie verstaan wij (maar niet gelimiteerd) persoonlijke gegevens, bedrijfsgegevens, ondertekende brieven, verzonden e-mails ect.

Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid zal aansprakelijkheid in het gedrang brengen. Deze partij heeft ten alle tijden de verplichting om de lijdende partij te voorzien van vrijwaring van elke schade die het gevolg is van deze inbreuk.

De klant gaat ermee akkoord dat Dadema Marketing het project mag gebruiken in hun portfolio en het logo van de klant mag tonen op hun website. Bovendien mag Dadema Marketing eventuele statements, citaten of uitspraken van de klant gebruiken als testimonial.

Artikel 17: Rechtsmacht bij geschillen

Het Nederlands rechtssysteem zal de overeenkomst tussen Dadema Marketing en de klant beheersen. In geval van elke vorm van geschil zullen Dadema Marketing en de klant er alles aan doen om een alternatieve oplossing te vinden. Indien beide partijen er niet samen uitkomen, zullen de advocaten de zaak verder op zich nemen en met de rechtbank afhandelen.

Artikel 18A: Actievoorwaarden (NL)

€50,00 advertentiekosten vergoeding:
Nieuwe klanten ontvangen momenteel een advertentiekosten tegoedbon ter waarde van €50,00 (vijftig euro). Om dit tegoed te ontvangen moet de klant minimaal 2 maanden lidmaatschap afnamen ter waarde van minimaal €400,00 (vier honderd euro) per maand. De klant zal dit advertentietegoed tijdens de tweede maand overgeboekt krijgen op hun zakelijke rekening. Deze actie geld alleen maar indien de klant gebruikt maakt van ons automatisch incasso membership systeem via Stripe.

 

€100,00 advertentiekosten vergoeding:
Nieuwe klanten ontvangen momenteel een advertentiekosten tegoedbon ter waarde van €100,00 (honderd euro). Om dit tegoed te ontvangen moet de klant minimaal 3 maanden lidmaatschap afnamen ter waarde van minimaal €400,00 (vier honderd euro) per maand. De klant zal dit advertentietegoed tijdens de derde maand overgeboekt krijgen op hun zakelijke rekening. Deze actie geld alleen maar indien de klant gebruikt maakt van ons automatisch incasso membership systeem via Stripe.

Article 18B: Offers (EN)

$100.00 advertising cost voucher:
New customers currently receive an advertising cost credit voucher up to a $100.00 (one hundred euros). To receive this credit, the customer must purchase at least a membership with a minimum value of $690.00 (six hundred ninety US Dollars) per month. The value of the voucher depends on the time of the agreement:
– 1 month agreement: $50.00 voucher;
– 2 months agreement: $75.00 voucher;
– 3 months agreement: $100.00 voucher.
The customer will receive this advertising credit during the follow-up month of membership transferred to their business bank account. Every client can only get one voucher. Before the end of the month, the agreement is extended or not and the voucher will be sent out afterwards or not at all in case the client stays for more months and can get a voucher with a higher value. This offer is only valid if the customer uses our direct membership system through Stripe.

Artikel 20: Bepalingen omtrent deze overeenkomst

De klant gaat ermee akkoord dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden uitgevoerd. Elektronische communicatie zoals (maar niet gelimiteerd) e-mails, worden hier eveneens onder verstaan.

Dadema Marketing behoudt het recht voor om eerder genoemde bepalingen uit deze voorwaarden te vervangen door een geldige bepaling van gelijke betekenis. Titels in deze overeenkomst hebben enkel een illustratieve waarde. Dadema Marketing kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Afsluitend, Dadema Marketing erop toezien dat de bovengenoemde artikelen en voorwaarden gehanteerd worden en dient de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat zij de overeenkomst bevestiging ondertekenen. Geen enkele partij kan rechten ontlenen aan de bovengenoemde voorwaarden of aanspraak maken op de inhoud.