Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 17 mei 2020

Deze pagina bevat enkele termen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat u precies weet wat er aan de hand is op onze website en waar u aan toe bent.

Artikel 1: Algemeene informatie

De rechtsverhouding die ontstaat tussen Dadema Marketing, rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: DE15100110012629157578). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Dadema Marketing nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Dadema Marketing stelt een unieke offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde diensten en bijhorende prijzen op aanvraag van de klant. Deze offertes zijn opgesteld met prijsberekeningen die indicatief zijn tenzij er nadrukkelijk staat dat het om een vaste prijs gaat die is afgesproken tussen Dadema Marketing en de klant. De offertes die opgemaakt zijn, zijn uitsluitend geldig voor de perso(o)n(en) aan wie deze gericht is.

Deze offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) maanden vanaf het moment van de verzending. Deze zijn vrijblijvend en gelden niet al opdrachtbevestiging. De klant kan geen rechten ontlenen uit de opmaak van deze prijs indicatie.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

Op het moment dat de klant het voorstel aanvaart zal er een opdrachtbevestiging verstuurd worden. Deze bevestiging moet ondertekend worden door de klant. Hierin zullen de daadwerkelijke prijzen en diensten staan die geleverd gaan worden. Ook mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen moeten door de klant bevestigd worden met een handtekening. Hierna start Dadema Marketing het project op.

De klant heeft enkel de mogelijkheid om de ondertekende bevestiging te herroepen indien er een schadelijk incident heeft plaatsgevonden. Echter zal de klant vastzitten aan de oorspronkelijke betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 4: Voorschotten

Zodra de klant de opdrachtbevestiging aanvaart en ondertekend heeft, wordt er om een voorschot gevraagd van 50% (vijftig procent) van de totaalsom. Dit voorschot dient binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen betaal te worden, tenzij anders voorgesteld door Dadema Marketing. Indien de klant, na akkoord en ondertekening van de opdrachtbevestiging, deze bevestiging herroept, wijzigt of afziet, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de betaalde voorschotten.

Artikel 5: Opleveringstermijn

De voorgestelde termijnen voor oplevering hebben een indicatief karakter. Dadema Marketing gaat ten alle tijden voor kwaliteit en heeft het recht om de oplevering met maximaal 10 (tien) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Dadema Marketing houdt zich eraan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, maximaal 2 werkdagen van tevoren.

Artikel 6: Uitvoering

Dadema Marketing zal volgens oorspronkelijke opdracht of offerte de uitvoering in alle vrijheid mogen uitvoeren. Hierbij hebben zij het recht om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit noodzakelijk achten voor een goede uitvoering van de opdracht. Dadema Marketing heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen.

De klant dient zich eraan te houden om alle noodzakelijke medewerkingshandelingen uit te voeren die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. De klant wordt verwacht om in ieder geval (maar niet gelimiteerd) de volgende informatie aan Dadema Marketing te verstrekken: noodzakelijke gegevens, paswoorden, gebruikersnamen, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van eventuele vragen is noodzakelijk. De klant aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de door Dadema Marketing voorgestelde opleveringstermijn en de daarbijbehorende kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking vanuit de klant zijn volledig voor zijn rekening. Dit wordt als meerwerk gezien.

Indien nodig, kan de uitwerking van een opdracht worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het individueel opgesteld tijdskader. De uitvoering van een op een eerdere opdracht volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke (of als bijlage in een email) goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. De communicatie tussen Dadema Marketing en de klant moet in deze gevallen ten alle tijden goed verlopen. Mocht de klant niet instaat zijn tijdig te reageren, zal dit als meerwerk worden gezien.

Artikel 7: Oplevering en garantie

Op het moment dat de opdracht is afgewerkt, gaat Dadema Marketing over tot de definitieve oplevering. Deze oplevering zal bestaan uit een overdracht van de ontwikkelde producten gepaard met duidelijke communicatie. Er worden geen garanties gegeven als het gat om resultaten. Elk product, dienst, website en aanbieding is ander. Wij kunnen niet garant staan voor een bepaalde ROAS of doelstelling. Alle doelen zijn slechts een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “website” bevatten een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Marketing. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoo