Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 17 mei 2020

Deze pagina bevat enkele termen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat u precies weet wat er aan de hand is op onze website en waar u aan toe bent.

Artikel 1: Algemeene informatie

De rechtsverhouding die ontstaat tussen Dadema Marketing, rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: DE15100110012629157578). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Dadema Marketing nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Dadema Marketing stelt een unieke offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde diensten en bijhorende prijzen op aanvraag van de klant. Deze offertes zijn opgesteld met prijsberekeningen die indicatief zijn tenzij er nadrukkelijk staat dat het om een vaste prijs gaat die is afgesproken tussen Dadema Marketing en de klant. De offertes die opgemaakt zijn, zijn uitsluitend geldig voor de perso(o)n(en) aan wie deze gericht is.

Deze offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) maanden vanaf het moment van de verzending. Deze zijn vrijblijvend en gelden niet al opdrachtbevestiging. De klant kan geen rechten ontlenen uit de opmaak van deze prijs indicatie.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

Op het moment dat de klant het voorstel aanvaart zal er een opdrachtbevestiging verstuurd worden. Deze bevestiging moet ondertekend worden door de klant. Hierin zullen de daadwerkelijke prijzen en diensten staan die geleverd gaan worden. Ook mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen moeten door de klant bevestigd worden met een handtekening. Hierna start Dadema Marketing het project op.

De klant heeft enkel de mogelijkheid om de ondertekende bevestiging te herroepen indien er een schadelijk incident heeft plaatsgevonden. Echter zal de klant vastzitten aan de oorspronkelijke betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 4: Voorschotten

Zodra de klant de opdrachtbevestiging aanvaart en ondertekend heeft, wordt er om een voorschot gevraagd van 50% (vijftig procent) van de totaalsom. Dit voorschot dient binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen betaal te worden, tenzij anders voorgesteld door Dadema Marketing. Indien de klant, na akkoord en ondertekening van de opdrachtbevestiging, deze bevestiging herroept, wijzigt of afziet, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de betaalde voorschotten.