Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 17 mei 2020

Deze pagina bevat enkele termen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat u precies weet wat er aan de hand is op onze website en waar u aan toe bent.

Artikel 1: Algemeene informatie

De rechtsverhouding die ontstaat tussen Dadema Internet Agency, rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: DE15100110012629157578). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Dadema Internet Agency nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Dadema Internet Agency stelt een unieke offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde diensten en bijhorende prijzen op aanvraag van de klant. Deze offertes zijn opgesteld met prijsberekeningen die indicatief zijn tenzij er nadrukkelijk staat dat het om een vaste prijs gaat die is afgesproken tussen Dadema Internet Agency en de klant. De offertes die opgemaakt zijn, zijn uitsluitend geldig voor de perso(o)n(en) aan wie deze gericht is.

Deze offertes hebben een geldigheidsduur van 2 (twee) maanden vanaf het moment van de verzending. Deze zijn vrijblijvend en gelden niet al opdrachtbevestiging. De klant kan geen rechten ontlenen uit de opmaak van deze prijs indicatie.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

Op het moment dat de klant het voorstel aanvaart zal er een opdrachtbevestiging verstuurd worden. Deze bevestiging moet ondertekend worden door de klant. Hierin zullen de daadwerkelijke prijzen en diensten staan die geleverd gaan worden. Ook mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen moeten door de klant bevestigd worden met een handtekening. Hierna start Dadema Internet Agency het project op.

De klant heeft enkel de mogelijkheid om de ondertekende bevestiging te herroepen indien er een schadelijk incident heeft plaatsgevonden. Echter zal de klant vastzitten aan de oorspronkelijke betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 4: Voorschotten

Zodra de klant de opdrachtbevestiging aanvaart en ondertekend heeft, wordt er om een voorschot gevraagd van 50% (vijftig procent) van de totaalsom. Dit voorschot dient binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen betaal te worden, tenzij anders voorgesteld door Dadema Internet Agency. Indien de klant, na akkoord en ondertekening van de opdrachtbevestiging, deze bevestiging herroept, wijzigt of afziet, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de betaalde voorschotten.

Artikel 5: Opleveringstermijn

De voorgestelde termijnen voor oplevering hebben een indicatief karakter. Dadema Internet Agency gaat ten alle tijden voor kwaliteit en heeft het recht om de oplevering met maximaal 10 (tien) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Dadema Internet Agency houdt zich eraan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, maximaal 2 werkdagen van tevoren.

Artikel 6: Uitvoering

Dadema Internet Agency zal volgens oorspronkelijke opdracht of offerte de uitvoering in alle vrijheid mogen uitvoeren. Hierbij hebben zij het recht om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit noodzakelijk achten voor een goede uitvoering van de opdracht. Dadema Internet Agency heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen.

De klant dient zich eraan te houden om alle noodzakelijke medewerkingshandelingen uit te voeren die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. De klant wordt verwacht om in ieder geval (maar niet gelimiteerd) de volgende informatie aan Dadema Internet Agency te verstrekken: noodzakelijke gegevens, paswoorden, gebruikersnamen, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van eventuele vragen is noodzakelijk. De klant aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de door Dadema Internet Agency voorgestelde opleveringstermijn en de daarbijbehorende kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking vanuit de klant zijn volledig voor zijn rekening. Dit wordt als meerwerk gezien.

Indien nodig, kan de uitwerking van een opdracht worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het individueel opgesteld tijdskader. De uitvoering van een op een eerdere opdracht volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke (of als bijlage in een email) goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. De communicatie tussen Dadema Internet Agency en de klant moet in deze gevallen ten alle tijden goed verlopen. Mocht de klant niet instaat zijn tijdig te reageren, zal dit als meerwerk worden gezien.

Artikel 7: Oplevering en garantie

Op het moment dat de opdracht is afgewerkt, gaat Dadema Internet Agency over tot de definitieve oplevering. Deze oplevering zal bestaan uit een overdracht van de ontwikkelde producten gepaard met duidelijke communicatie. Er worden geen garanties gegeven als het gat om resultaten. Elk product, dienst, website en aanbieding is ander. Wij kunnen niet garant staan voor een bepaalde ROAS of doelstelling. Alle doelen zijn slechts een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “website” bevatten een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Internet Agency. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

De klant aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden tot de finale factuur in zijn geheel voldaan is. Dit betekent dat een website project niet online wordt gezet voordat de klant het volledige saldo heeft betaald.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “campagnes” bevatten een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Internet Agency. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “analyse” bevatten een garantieperiode van 7 (zeven) dagen. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Internet Agency. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “blogs” bevatten een garantieperiode van 5 (vijf) dagen. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Internet Agency. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Indien de opgeleverde producten/diensten vallen onder de categorie “lange termijn”, zoals beheren van diensten, zal de garantietijd lopen tot 1 (één) kalendermaand na stopzetting van het project. Binnen dit termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele problemen en opmerkingen te melden aan Dadema Internet Agency. Mocht de klant gebreken ervaren met de geleverde website, dient de klant dit schriftelijk (of in de bijlage an een e-mail) te kunnen aantonen. Hierbij houdt de klant zich verantwoordelijk voor het gedetailleerd beschrijven van het probleem gepaard met bijhorende bewijzen. De garantie geldt enkel voor de problemen die vaststelbaar en/of reproduceerbaar zijn.

Dadema Internet Agency kan zich ten alle tijde terug trekken uit het samenwerkingsverband indien de klant niet coöperatief genoeg is om het project af te ronden. De klant zal vervolgens een eind nota ontvangen die binnen 1 (één) kalendermaand voldaan moet worden.

Artikel 8: Wijzigingen aan de bevestiging

Wijzigingen aan de bevestiging, zoals onder andere (maar niet limitatief) het termijn, zijn enkel geldig indien de klant en Dadema Internet Agency hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen mogelijk invloed kunnen hebben op de afgesproken prijs en opleveringstermijn. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant. Echter heeft Dadema Internet Agency het recht om wijziging aan te brengen in de factuur zoals (maar niet gelimiteerd) meerwerk.

Artikel 9: Prijzen & Tarieven

De gehanteerde prijzen en tarieven zijn telkens exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders vermeld. Alle prijzen die getoond worden omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven door Dadema Internet Agency.

Dadema Internet Agency heeft het recht om tijdens een lange dienstverlening verband elke 6 (zes) maanden de tarieven en prijzen te wijzigen. Hiervan wordt de klant uiteraard op de hoogte gesteld. Vervolgens heeft de klant 30 (dertig) dagen na de verzending van het document met de inlichting over de nieuwe prijzen en tarieven, door middel van en ondertekend formulier, het recht om af te zien van de overeenkomst. Indien de klant geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen achten wij deze akkoord te zijn gegaan met de nieuwe tarieven en prijzen.

Indien het gaat om een dienstverband langer dan 1 (één) jaar, heeft Dadema Interner Agency het recht om elk jaar de prijzen en tarieven per jaar opnieuw te indexeren en waar nodig te wijzigen. De klant heeft daarna 30 (dertig) dagen na de verzending van het document met de inlichting over de nieuwe prijzen en tarieven de tijd om af te zien van de overeenkomst. Indien de klant geen dergelijk bezwaar tekent achten wij deze akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.

Artikel 10: Facturen en betalingstermijnen

De klant dient alle ontvangen facturen binnen 30 (dertig) kalenderdagen te betalen geteld vanaf de facturatiedatum. Indien de klant niet in staat is om het verschuldigde bedrag binnen het gestelde termijn, en dus voor de vervaldatum, te betalen, zal er een rentepercentage bij het openstaande saldo gerekend worden van het totale factuurbedrag. Dit percentage staat voor 2020 vastgesteld op 2,5%. Na het verstrijken van het eerste termijn zal er opnieuw een factuur opgemaakt worden met een termijn van opnieuw 30 (dertig) kalenderdagen, hierbij zit 2,5% rente van het eerste factuurbedrag.

Bij gebrek aan betalen op de vervaldatum van de tweede factuur, zal Dadema Internet Agency een schriftelijke ingebrekestelling overmaken aan de klant, dit gaat per mail of per post. Zodra Dadema Internet Agency een eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het tweede factuurbedrag, met een minimum van €250. Eventuele projecten worden geschorst tot de klant het gehele openstaande saldo heeft voldaan.

Indien de klant niet in staat is om het openstaande saldo te voldoen, zal er een afrondingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Hierbij verklaart Dadema Internet Agency geen diensten te gaan leveren aan de klant. De klant heeft na versturing van dit document weer 30 (dertig) kalenderdagen de tijd om het openstaande saldo te voldoen (Dit bedrag is het eerste factuurbedrag + 2,5% rente + 10% rente (minimaal €250). Mocht er nog steeds geen betaling worden ontvangen, zal Dadema Internet Agency de zaak verder overdragen aan de advocaat.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Dadema Internet Agency zal exclusief eigendom behouden over alle geleverde producten tot het moment dat de klant het gehele openstaande bedrag heeft betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als projecten die klaar zijn. De klant dient derden te wijzen op dit eigendomsvoorbehoud en hierbij gevraagd geen rechten te ontlenen aan de producten gecreëerd door Dadema Internet Agency tot het volledige saldo is voldaan.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Wanneer de klant het volledige bedrag van de overeengekomen prijs heeft betaald, zal deze alle intellectuele eigendomsrechten van de gecreëerde producten door Dadema Internet Agency ontvangen.

De hierboven genoemde overdracht heeft echter geen betrekking op concepten, specifieke vaardigheden, technieken, voorgeprogrammeerde routines ect. Bovendien kan Dadema Internet Agency geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet in haar bezit zijn. Open source-software is daarvan een voorbeeld. De eigendomsrechten die de klant ontvangt blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

Indien de klant de producten/materialen die door Dadema Internet Agency zijn geleverd en die buiten de afgesproken doeleinden of bestemmingen worden gebruikt, zullen als ongeautoriseerd gebruik worden beschouwd en hierbij zal een aparte factuur opgemaakt worden met een toeslag van 50% op het basistarief. De klant is daarnaast ook verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Alle media die de klant aanlevert aan Dadema Internet Agency mogen geen intellectuele eigendommen bevatten van derden, tenzij deze ook rechten aan ons hebben verleend. De klant is verantwoordelijk voor inbreuk op het intellectuele eigendom recht van de media die aangeleverd is door henzelf. Dadema Internet Agency verkrijgt van de klant alle rechten om de door hen aangeleverde media te gebruiken. Hierbij geeft de klant automatisch Dadema Internet Agency het recht om hun intellectuele eigendommen te gebruiken om het project uit te kunnen voeren.

De klant gaat ermee akkoord dat Dadema Internet Agency ten allen tijde een verwijzing kan maken naar de handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij anders afgesproken.

Artikel 13: Overige kosten

De klant zal ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor (onder anderen en niet gelimiteerd) de aanschaf van eventuele domeinnamen, hosting pakketten, website pakketten en andere producten of diensten die nodig zijn bij het uitvoeren van het project. Deze bedragen zullen in de project bevestiging en factuur verwerkt worden zodat de klant op de hoogte is.

De klant moet Dadema Internet Agency ten alle tijden op de hoogte stellen van eventueel misbruik van vertrouwelijke gegevens zoals (maar niet gelimiteerd) gebruikersnamen en wachtwoorden.

Dadema Internet Agency zal een verbindende rol spelen tussen het bedrijf dat de domeinnaam zal leveren en de klant. De klant of een derden kan Dadema Internet Agency nooit aansprakelijk stellen indien er een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt. De klant zal daarnaast verantwoordelijk zijn voor de kosten van de verlenging van producten/diensten van derden, tenzij anders afgesproken. De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend op de factuur. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 14: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Dadema Internet Agency en de klant kan van zowel bepaald als van onbepaalde duur zijn. In de overeenkomst zal staan hoe lang het duurt om een bepaalde service uit te voeren. De klant dient akkoord te gaan met de voorgestelde duur van van het project, dit zal automatisch gaan nadat de klant de bevestiging heeft ondertekend.

Deze eerste maand wordt bij langdurige samenwerkingen ook wel ‘de proef maand’ genoemd. Het is voor de klant en Dadema Internet Agency een periode om te kijken of de samenwerking goed verloopt. De klant heeft na deze maand het recht om de samenwerkingsperiode te verlengen, te verkorten of stop te zetten.

In het geval dat een overeenkomst van bepaalde duur bijna afloopt, zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij anders overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen tot 2 (twee) maanden voor het aflopen van de overeengekomen periode. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekende brief of ondertekende bijlage in een e-mail. Mondelinge opzegging of opzegging aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel zoals (maar niet gelimiteerd) Facebook Messenger, WhatsApp of Twitter worden als ongeldig beschouwd.

Dadema Internet Agency heeft ten alle tijden het recht om de onbepaalde overeenkomst stop te zetten als de klant niet instaat is voldoende medewerking te bieden die nodig is om het project uit te voeren. Daarnaast mag Dadema Internet Agency een overeenkomst van onbepaalde tijd stopzetten als zij hiervoor een geldige reden heeft zoals (maar niet gelimiteerd) stopzetting van de service, problemen met de servicer, problemen met de programma’s waarmee gewerkt wordt ect. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien de klant niet in staat is de betaling op tijd en binnen de overeengekomen termijn te betalen zullen overeenkomsten van onbepaalde tijd tijdelijk stopgezet worden tot het saldo is voldaan. Mocht de betaling uitblijven zal artikel 10 gelden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Dadema Internet Agency is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). Dadema Internet Agency is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze eigen tekortkomingen. Daarnaast is Dadema Internet Agency ook niet aansprakelijk voor dergelijke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is Dadema Internet Agency gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te schorsen, en dit voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan dat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis mag worden geschorst.

Dadema Internet Agency kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade veroorzaakte feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Daarnaast is het niet mogelijk Dadema Internet Agency aansprakelijk te stellen voor foutieve zinnen of begrippen genoemd in deze voorwaarden, het zijn ook maar mensen.

Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Dadema Internet Agency hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling, via brief of bijlage van een e-mail, waarin hij de tekortkoming gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft Dadema Internet Agency de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen. Daarnaast achten wij de klant alle nodige maatregelen te nemen om Dadema Internet Agency te vrijwaren van de schade die zij hierdoor kan oplopen.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid

Dadema Internet Agency bevestigd dat alle vertrouwelijke informatie die zijn over de klant beschikken ten alle tijden vertrouwelijk blijven. Onder vertrouwelijke informatie verstaan wij (maar niet gelimiteerd) persoonlijke gegevens, bedrijfsgegevens, ondertekende brieven, verzonden e-mails ect.

Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid zal aansprakelijkheid in het gedrang brengen. Deze partij heeft ten alle tijden de verplichting om de lijdende partij te voorzien van vrijwaring van elke schade die het gevolg is van deze inbreuk.

De klant gaat ermee akkoord dat Dadema Internet Agency het project mag gebruiken in hun portfolio en het logo van de klant mag tonen op hun website. Bovendien mag Dadema Internet Agency eventuele statements, citaten of uitspraken van de klant gebruiken als testimonial.

Artikel 17: Rechtsmacht bij geschillen

Het Nederlands rechtssysteem zal de overeenkomst tussen Dadema Internet Agency en de klant beheersen. In geval van elke vorm van geschil zullen Dadema Internet Agency en de klant er alles aan doen om een alternatieve oplossing te vinden. Indien beide partijen er niet samen uitkomen, zullen de advocaten de zaak verder op zich nemen en met de rechtbank afhandelen.

Artikel 18: Actievoorwaarden

Op dit moment zijn er geen acties actief. 

Artikel 19: Bepalingen omtrent deze overeenkomst

De klant gaat ermee akkoord dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden uitgevoerd. Elektronische communicatie zoals (maar niet gelimiteerd) e-mails, worden hier eveneens onder verstaan.

Dadema Internet Agency behoudt het recht voor om eerder genoemde bepalingen uit deze voorwaarden te vervangen door een geldige bepaling van gelijke betekenis. Titels in deze overeenkomst hebben enkel een illustratieve waarde. Dadema Internet Agency kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Afsluitend, Dadema Internet Agency erop toezien dat de bovengenoemde artikelen en voorwaarden gehanteerd worden en dient de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat zij de overeenkomst bevestiging ondertekenen. Geen enkele partij kan rechten ontlenen aan de bovengenoemde voorwaarden of aanspraak maken op de inhoud.